Itsenäisyysjulistus. John Trumbullin maalaus vuodelta 1819

Itsenäisyysjulistus loi Yhdysvaltojen supervallan

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus vuonna 1776 sai Amerikan vallankumouksen liekkeihin. Poliittinen manifesti antoi vallan kansalle, ja siitä sai alkunsa maailman ensimmäinen demokraattinen suurvalta.

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus vuonna 1776 sai Amerikan vallankumouksen liekkeihin. Poliittinen manifesti antoi vallan kansalle, ja siitä sai alkunsa maailman ensimmäinen demokraattinen suurvalta.

John Trumbull

Mikä Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus on?

Heinäkuun 4. päivänä 1776 niin sanottu mannermaakongressi hyväksyi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen, jolla Yhdysvallat perustettiin.

Itsenäisyysjulistuksessa Britannian 13 Pohjois-Amerikan siirtokuntaa julisti itsenäistyvänsä Britannian kuningaskunnasta ja yhdistyvänsä Yhdysvalloiksi itsenäisinä osavaltioina.

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus: alkuperäinen asiakirja

56 henkilöä allekirjoitti itsenäisyysjulistuksen 4. heinäkuuta 1776. Ensimmäinen allekirjoittaja oli John Hancock ja tunnetuin varmasti Benjamin Franklin, joka tuli tunnetuksi muun muassa ukkosenjohdattimen kehittäjänä.

© Wikimedia Commons

Ennen Yhdysvaltojen perustamista kyseiset 13 siirtokuntaa olivat Britannian alamaisia.

Tyytymättömyys brittiläiseen imperiumiin sai lisäpontta vuonna 1763, kun Britannian parlamentti sääti uusia veroja vahvistaakseen valtiontaloutta Ranskan-vastaisen seitsenvuotisen sodan jälkeen. Vuonna 1764 parlamentti hyväksyi Sugar Actin ja seuraavana vuonna Stamp Actin, jotka määräsivät uusia maksuja käytännössä kaikille tavaroille, joilla siirtokuntien kanssa käytiin kauppaa.

Brittien ja siirtokuntien välinen konflikti eskaloitui seuraavina vuosina, ja vuonna 1775 brittisotilaat ja kapinalliset ottivat yhteen Lexingtonissa ja Concordissa Bostonin lähellä, minkä seurauksena syttyi Yhdysvaltain vapaussota.

bostonin teekutsut

Joukko siirtokuntalaisia tunkeutui 16. joulukuuta 1773 intiaaneiksi pukeutuneina Bostonin satamassa kolmeen brittiläiseen laivaan, joiden lastina oli korkeasti verotettua teetä Britanniasta. Kapinalliset heittivät 342 laatikollista teetä mereen vastalauseena brittien korottamille veroille, ja teko kiihdytti Amerikan siirtokuntien ja brittien välistä konfliktia.

© Wikimedia Commons

Itsenäisyysjulistuksen seurauksena Amerikan vallankumous puhkesi täyteen roihuun.

Vuonna 1783 siirtokuntien ja Britannian välinen sota päättyi siirtokuntien voittoon. Näin ne olivat irtautuneet brittiläisestä imperiumista, ja Amerikan Yhdysvallat oli syntynyt.

Ketkä laativat itsenäisyysjulistuksen?

56 allekirjoitti julistuksen

Itsenäisyysjulistuksen allekirjoitti Philadelphiassa 56 henkilöä, jotka edustivat Britannian 13:a Amerikan siirtokuntaa.

Itsenäisyysjulistuksen laati pääosin lakimies Thomas Jefferson, josta tuli sittemmin Yhdysvaltojen kolmas presidentti.

Nämä niin sanotut ”perustajaisät” (founding fathers) olivat rikkaita eliitin edustajia, jotka olivat hyvin koulutettuja ja perehtyneet moderniin eurooppalaiseen filosofiaan ja luonnontieteisiin.

Thomas Jefferson – itsenäisyysjulistuksen päälaatija. Mather Brownin maalaus

Thomas Jefferson oli itsenäisyysjulistuksen pääkirjoittaja. Myöhemmin hän toimi Yhdysvaltain kolmantena presidenttinä vuosina 1801–1809.

© Mather Brown

Allekirjoittajat olivat kokoontuneet poliittiseen mannermaakongressiin, joka edusti kapinallisia siirtokuntia.

Vuonna 1776 kongressi muodosti viiden hengen komitean laatimaan itsenäisyysjulistusta. Komiteaan kuuluivat Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston ja Thomas Jefferson.

Nykyään Yhdysvaltain viittä ensimmäistä presidenttiä, George Washingtonia, John Adamsia, Thomas Jeffersonia, James Madisonia ja James Monroeta, kutsutaan usein ”perustajaisiksi”, koska he toimivat aktiivisesti vallankumouksen hyväksi.

Mitkä ovat itsenäisyysjulistuksen perusperiaatteet?

Demokratiaperiaatteet antoivat vallan kansalle

Itsenäisyysjulistus rakentui kansan suvereniteetin ja demokratian ihanteille. Toisin sanoen yksittäisessä osavaltiossa ei voisi käyttää poliittista valtaa ilman kansan suostumusta.

Tällaiset periaatteet olivat tuohon aikaan ennenkuulumattomia, ja monet pitävätkin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistusta modernin läntisen demokratian syntyhetkenä.

Itsenäisyysjulistuksen periaatteet luetteli Thomas Paines vuonna 1776 kumouksellisessa kirjoituksessaan Common Sense, jonka mukaan amerikkalaiset olivat moraalisesti ja poliittisesti velvollisia taistelemaan Britanniaa vastaan saadakseen itsenäisyyden.

Painesin mullistavat aatteet uudesta vapaasta Amerikasta olivat Thomas Jeffersonin lähtökohta hänen laatiessaan itsenäisyysjulistuksen periaatteita.

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen alussa ovat nykyään maailmakuulut sanat ”Kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi; heidän Luojansa on heille antanut tiettyjä rikkomattomia oikeuksia; näihin oikeuksiin kuuluvat elämä, vapaus ja pyrkimys onneen”.

Sitten julistetaan, että näiden oikeuksien turvaamiseksi ”ihmiset perustavat hallituksia, jotka saavat oikeutensa hallittujen myönnytyksellä” ja ”kun mikä tahansa hallituksen muoto tulee rikkomaan näitä päämääriä, on kansan oikeus muuttaa sitä tai hajottaa se, ja perustaa uusi hallitus”.

Mikä on itsenäisyysjulistuksen merkitys nykyään?

Ihanteet ahdingossa

Yhdysvaltojen poliittinen todellisuus on usein ollut kaukana itsenäisyysjulistuksen ihanteista. Kun Thomas Jefferson kirjoitti kauniita sanoja ihmisten tasa-arvosta, hän itse omisti orjia.

Ensimmäisten 200 vuoden aikana Yhdysvaltojen politiikassa hyväksyttiin mustien äänestäjien vaikutusvallan tukahduttaminen. Yhdysvallat astui todellisen demokratian tielle vasta vuosien 1964–65 kansalaisoikeuslakien myötä.

Monien poliittisten ajattelijoiden mielestä demokraattiset perusperiaatteet ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi Yhdysvalloissa viime vuosina, etenkin Donald Trumpin myrskyisän hallintokauden 2016–2020 seurauksena.

Vaalipetossyytökset, liittovaltion uhkailu oikeudenkäynnillä ja etenkin kongressin valtaus tammikuussa 2021 ovat vieneet Yhdysvallat demokratian kriisiin, joka saa Jeffersonin ja muut varmasti kääntymään haudassaan.

Valtiotieteilijät Steven Levitsky ja Daniel Ziblatt kirjoittivat kirjassaan How Democracies Die vuonna 2018: ”Demokratia ei kuole kenraalien käsissä vaan niiden valittujen johtajien, jotka heikentävät heidät itsensä valtaan nostanutta prosessia.”

Itsenäisyysjulistus alkukielellä

Itsenäisyysjulistus kokonaisuudessaan ja alkukielellä englanniksi

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.--That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.--Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only.

He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public Records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people.

He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the dangers of invasion from without, and convulsions within.

He has endeavoured to prevent the population of these States; for that purpose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new Appropriations of Lands.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary powers.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries.

He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harrass our people, and eat out their substance.

He has kept among us, in times of peace, Standing Armies without the Consent of our legislatures.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil power.

He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

For Quartering large bodies of armed troops among us:

For protecting them, by a mock Trial, from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:

For cutting off our Trade with all parts of the world:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us in many cases, of the benefits of Trial by Jury:

For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences

For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of our Governments:

For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever.

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.

He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

Nor have We been wanting in attentions to our Brittish brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.